ANVÄNDAR VILLKOR

Genom att använda tjänsterna och/eller varorna på Webbplatsen godkänner du dessa Allmänna Villkor och förbinder dig att följa dem.

Dessa Allmänna Villkor ingås på svenska. Dessa Allmänna Villkor gäller från den 2015-08-10.

Klassiskafordon kan komma att ändra dessa Allmänna Villkor från tid till annan och kommer då att publicera de ändrade Allmänna Villkoren på Webbplatsen. De ändrade villkoren blir gällande för nya användare från och med det datum de publiceras på Webbplatsen. Redan existerande användare blir bundna av de ändrade villkoren 30 dagar efter meddelande via e-post eller genom publicering på Webbplatsen.

För att ingå avtal om Klassiskafordons tjänster och varor måste du vara 18 år gammal eller ha målsmans godkännande. Klassiskafordons tjänster och varor tillhandahålls inte personer/företag som tidigare har brutit mot de Allmänna Villkoren, tidigare av Klassiskafordon tillhandahållna villkor och/eller lagar och regler. Om du registrerar ett företag som användare intygar du att du har behörighet att binda företaget i enlighet med dessa Allmänna Villkor.

Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till det Användargenererade innehållet, antingen genom att du själv har skapat detta (vare sig det är exempelvis en bild, en film eller en annonstext), eller att alla som har medverkat har gett dig tillstånd att använda det Användargenererade innehållet på Webbsidan i enligt med de Allmänna Villkoren.

Du garanterar att Användargenererat innehåll inte innehåller upphovsrättsligt skyddat material, såsom skyddad musik, inklippta filmsekvenser eller annat upphovsrättsligt skyddat material som du inte har fått tillåtelse att använda i det Användargenererade materialet och inte heller annans logotyp.

Genom att lägga upp Användargenererat innehåll, exempelvis vid införandet av en annons, ger du Klassiskafordon en oinskränkt rätt att fritt förfoga över det Användargenererade innehållet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal och att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. Klassiskafordon får även använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte. Klassiskafordon s rättigheter kvarstår även efter att en annons har raderats.

 

Marknadsföring

All marknadsföring ska enligt Marknadsföringslagen (2008:486) stämma överens med god marknadsföringssed. Om ett företag bryter mot reglerna kan Marknadsdomstolen förbjuda detta och om det fortsätter kan företaget dömas att betala vite (ett slags böter).

 

Ansvar

Klassiskafordon garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till sina tjänster/varor. Driften av Webbplatsen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför Klassiskafordon s kontroll och Klassiskafordon ställer inga garantier gällande webbsidans funktion eller tillgänglighet. Klassiskafordon kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av Webbplatsen och dess innehåll. Vid tekniska fel ersätts högst annonskostnaden.

Webbplatsen är huvudsakligen en annonsplats. Webbplatsen är således ett forum som låter användare annonsera, sälja och köpa varor och tjänster. Klassiskafordon har ingen kontroll över eller medverkar i transaktionen mellan en köpare och en säljare. Du ska inte anta att ett erbjudande, en försäljning eller ett köp av ett objekt är giltigt och lagligt endast för att det förekommer på Webbsidan. Klassiskafordon ansvarar inte för den utannonserade varan eller tjänsten.

Klassiskafordon ansvarar inte för skada som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar eller på felaktig information i annonstexten.

 

Ångerrätt

Du är medveten om att genom att du tar del av eller påbörjar utnyttjandet av de tjänster och/eller varor som finns på Webbsidan föreligger inte någon ångerrätt.

 

Regler för annonsering

En annons ligger ute i två månader (60 dagar) från den dag som annonsen läggs upp av dig som användare såvida du inte själv väljer att plocka bort annonsen inom två månader.

Klassiskafordon förbehåller sig rätten att granska samtliga annonser och att neka eller avlägsna en annons på grund av att den bryter mot de Allmänna Villkoren, tredje parts upphovsrätt, annan rättslig reglering eller mot Klassiskafordon s principer och anda. Om en annons nekas publicering får du som användare ett tillgodohavande på Klassiskafordon motsvarande annonsens värde, återbetalning sker ej. Ett tillgodohavande kan även komma att erbjudas vid vissa tekniska problem eller felaktiga betalningar. Tillgodohavandet kopplas till annonsörens e-postadress, är giltigt under ett års tid och kan inte användas för delbetalning. Missbruk, manipulering eller användande av tjänsten i strid mot Klassiskafordon s regler ger inte rätt till kompensation och innebär att eventuella tillgodohavanden ogiltigförklaras.

Språk: Endast annonser på svenska, danska, norska, tyska eller engelska tillåts. Företagsannonsering skall ske på svenska. Då dessa språk kan komma att automatiskt översättas till det språk man väljer längst upp.

Beskrivning: Annonsrubriken måste beskriva varan eller tjänsten, inga företagsnamn eller länkningar får förekomma. Inga onödiga tecken får användas i rubriken. Varan eller tjänsten måste beskrivas i annonstexten, det är inte tillåtet att endast länka till en annan sida. Annonstexter får inte kopieras från andra annonser, dessa kan vara skyddade av upphovsrätt och/eller andra lagar och är Klassiskafordon s egendom enligt vad som anges ovan. Det är inte tillåtet att använda sig av sökord i annonstexten.

E-post: Om du när du annonserar endast kan nås via telefon skriv detta i annonstexten, e-postadressen är dock obligatorisk för att kunna annonsera ut en vara.